In gesprek met kinderen om de cirkel van armoede te doorbreken

In gesprek met kinderen om de cirkel van armoede te doorbreken

In Nederland leven zo’n 200.000 kinderen in armoede. Hun verhaal blijft vaak onverteld, weggestopt achter de façade van stilzwijgen en schaamte. Rochelle Heerema, moeder en betrokken burger, weigerde dit verhaal te negeren toen ze op een basisschool kinderen met slechts een koekje als lunch zag. Ze ontwikkelde een manier om met kinderen over armoede te praten.

Armoede vormt niet alleen een financiële barrière, maar ook een emotionele en educatieve hindernis voor kinderen die in een gezin met geldtekort opgroeien. Ze groeien op in een omgeving waar kansen schaars zijn en stress en zorgen overheersen. Hierdoor krijgen ze niet altijd de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Het gedrag van ouders kan sterk van invloed zijn op hoe kinderen omgaan met geld en financiën als ze volwassen worden. De gedragspatronen van ouders worden vaak overgenomen door kinderen, waardoor armoede een erfelijk probleem lijkt te zijn. Als de post door ouders ongeopend wordt weggegooid omdat die alleen maar ellende brengt, is de kans groot dat kinderen dit later ook gaan doen. 

Het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede vergt echter meer dan alleen inkomensondersteuning. Het vraagt om een verandering in de manier waarop we over armoede denken en praten. Door deze verandering in de klas te starten, leggen we een fundament voor een toekomst waarin armoede niet langer een onbesproken taboe is, maar een uitdaging die we gezamenlijk aangaan, met begrip, ondersteuning en bovenal, met hoop.

Kinderen zijn ervaringsdeskundigen

Kinderen zijn niet de oorzaak van armoede, maar wel een deel van de oplossing. In zijn boek Kinderen in Armoede, geeft Joris Billen[1] ook aan dat kinderen niet de oorzaak zijn van armoede: ze leven toevallig in een gezin in armoede. De kiem om uit de armoede te geraken is bij hen aanwezig, maar door de ongunstige omgeving verloopt het ontkiemen moeilijk. Ze zijn geen passieve wezens. Ze willen een deel van de oplossing zijn. Daarom is het belangrijk dat we weten hoe kinderen die in armoede leven hierover denken en wat hun ervaringen zijn met de verschillende deelaspecten.

Kinderen hebben vaak heel positieve en creatieve voorstellen.

Kinderen zijn ervaringsdeskundigen. Met hun hierover in gesprek gaan en luisteren naar hun adviezen over de te nemen beslissing, is volgens Billen heel nuttig. Kinderen hebben namelijk vaak heel positieve en creatieve voorstellen. Billen geeft verder aan dat bij voorkeur scholen een rol spelen om met kinderen het gesprek aan te gaan, zonder precies te weten waartoe zo’n gesprek precies zal leiden. In kringgesprekken kunnen ze op zoek gaan naar voorstellen om de armoedesituatie te veranderen.

Gemeentelijk armoedebeleid

Gemeenten zijn lokaal verantwoordelijk voor het armoedebeleid. Zij kunnen helpen als kinderen door geldgebrek van hun ouders niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen. Bijvoorbeeld met zwemles, een schoolreisje of een verjaardag. Zo wordt de kans op sociale uitsluiting kleiner. Gemeenten streven naar een integrale aanpak van armoede waarbij in samenwerking met diverse diensten en (externe) partijen wordt gekeken hoe de situatie van mensen die (dreigen) onder de armoedegrens (te) leven, door een gezamenlijke aanpak verbeterd kan worden. Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid komen tegenwoordig steeds minder centraal te staan in de gemeentelijke aanpak.

In de praktijk blijkt dat niet iedereen gebruik maakt van de regelingen waar men in principe recht op heeft. Dit komt onder andere door het woud aan regels waarin inwoners, maar ook hulpverleners, regelmatig verdwalen.[2]  Het niet-gebruik van de regelingen wordt daarnaast veroorzaakt door schaamte, schroom, trots en veelal de valse hoop ‘dat familie helpt’.

Tot leren komen

Het thema armoede leeft op scholen omdat leerkrachten zien dat geldzorgen thuis leerlingen ernstig kunnen belemmeren in hun ontwikkeling. Kinderen die opgroeien in armoede hebben in verhouding meer zorgen waardoor ze weinig ruimte in hun hoofd hebben om tot leren te komen. Daarmee is armoede een bron van ongelijke kansen en dit kan er uiteindelijk toe leiden dat leerlingen vroegtijdig de schoolverlaten. Scholen kunnen verschillende rollen hanteren om met armoede om te gaan. Deze kunnen worden geordend in drie categorieën[3]:

1. Signaleren: van belang is dat scholen armoede bij leerlingen en hun ouders signaleren, zodat elke leerling gezien wordt. Dit is vooral een taak van leerkrachten omdat zij de leerlingen en ouders het best kennen en daardoor ook het best een vertrouwensrelatie op kunnen bouwen. 

2. Ondersteunen: scholen kunnen leerlingen en hun ouders ondersteunen op zowel sociaal als financieel gebied. Bijvoorbeeld door ouders te helpen bij het terugvragen van aan school gerelateerde kosten bij fondsen. Deze taak ligt vooral bij de zorgprofessionals en de brugfunctionarissen.

3. Stimuleren: scholen kunnen gezinnen in armoede helpen door bij te dragen aan meer structurele kansen. Leraren besteden bijvoorbeeld aandacht aan financiële educatie of door de veerkracht van leerlingen te vergroten door ze te leren met stresssituaties om te gaan.

Illustratie: Bob van der Meijden

Dialoog in de klas

Het initiatief de ‘Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede’ sluit hier goed op aan. De Leskist Kansrijk biedt de mogelijkheid om het gesprek over het lastige onderwerp armoede in de klas op gang te brengen. Het is letterlijk een kist vol boeken, lesmateriaal opdrachten en een dilemmaspel gericht op kinderen van de basisschool, de brugklas en het vmbo. Het lesmateriaal stelt leerlingen in staat om zich in te leven in de personages van de boeken en te ervaren hoe het is om in armoede op te groeien. Via de hoofdpersonages leren de kinderen dat er altijd hoop is, zelfs in moeilijke omstandigheden.

Naast individuele en groepsopdrachten is het lesmateriaal gericht op het voeren van de dialoog in de klas. Door open communicatie en educatie kunnen we een omgeving creëren waarin kinderen zich gesteund voelen, gehoord worden en de kans krijgen om bij te dragen aan een positieve verandering. De dialoog in de klas kan een context van empathie en solidariteit creëren, waarin kinderen elkaars situatie beter begrijpen en steun bieden. Kinderen leren op jonge leeftijd dat armoede iets is wat iedereen kan overkomen en ze leren ook om hulp te zoeken zonder schaamte.

Onderduiken in de wereld van armoede

De Leskist Kansrijk wordt geplaatst bij de bibliotheek en een school kan de leskist lenen voor de periode van zes weken. Aan de hand van de lesinstructie en zeven jeugdboeken (het voorleesboek en zes verschillende boeken) neemt de leerkracht de klas mee langs verschillende vormen en aspecten van armoede. In het project staat het boek ‘Adres onbekend’ van Susin Nielsen centraal. Dit boek wordt voorgelezen door de leerkracht. Tijdens de eerste les introduceert de leerkracht zes andere boeken die een aspect van armoede behandelen.

Kinderen gaan vragen stellen als: ‘Is het normaal dat je niet naar zwemles kan?’

De leerlingen gaan in groepjes werken met een boek (op basis van hun leeservaring en leesniveau) en maken opdrachten uit het bijbehorende werkboekje. Tussendoor zijn er klassikale lessen waarin bijvoorbeeld in een kringgesprek dilemma’s worden besproken over geldtekort. Het dilemma-spel is een leuke manier om leerlingen na te laten denken over moeilijke beslissingen en om hun kritisch denkvermogen te stimuleren. Bijvoorbeeld over wat ze zouden kiezen als hun ouders geen geld hadden voor winterkleding: in een korte broek naar school gaan of de versleten, maar wel warme broek van een oudere broer of zus aantrekken. 

Aan het eind van het project komt alles samen: de werkgroepjes presenteren hun ervaringen, werk en kennis aan de andere leerlingen. Door zelf te ervaren, dieper op armoede in te gaan en via verschillende verwerkingsmogelijkheden en het presenteren aan anderen, maken leerlingen en de leerkracht zich het onderwerp meer eigen dan via een klassikale les over armoede. Hiermee stimuleer je kennis en empathie bij de leerlingen en de leerkrachten.

Ervaringen van een leerkracht

Leerkracht Merel Kelderman van basisschool de Viermaster heeft recent het project met de Leskist Kansrijk afgerond. Via de bibliotheek werd ze geattendeerd op het project. Ze merkt dat de boeken leiden tot openhartige gesprekken in groep acht. ‘We hebben net een boek uit over armoede in Nederland en in het buitenland. Je merkt dat leerlingen hier nu meer kennis over krijgen en dat het helpt om begrip op te wekken voor kinderen die in armoede leven. Ze stellen bijvoorbeeld vragen als “is het normaal dat je dan niet naar zwemles kan?” of “waarom krijgen niet alle kinderen nieuwe kleding?” Die dingen zijn voor sommige kinderen vanzelfsprekend, dus tijdens dit project zijn dat wel eyeopeners.’

In haar klas zit overigens geen leerling die te maken heeft met armoede: ‘Dat komt niet heel veel voor op deze school. Ik kan me voorstellen dat deze methode wel handvatten biedt waardoor je er als docent eerder achter komt of leerlingen thuis te maken hebben met geldproblemen.’ Wat Kelderman verder heeft verrast, is dat de leerlingen vooral met oplossingen proberen te komen: ‘Ze moesten aan het eind van het boek een presentatie maken over armoede in Nederland en het buitenland. Toen had iemand als oplossing dat als de rijkste twintig mensen van de wereld tien procent van hun vermogen af zouden staan, de armoede in de wereld opgelost zou kunnen worden. Ik vond het mooi om te zien dat ze echt met ideeën kwamen.’

Tot slot

De Leskist Kansrijk brengt de verschillende werelden van armoede bij elkaar. In de lesbrief voor de leerkracht staan tips over hoe leerkrachten in de klas met armoede kunnen omgaan. Ook zijn de gemeentelijke armoederegelingen toegevoegd zodat een leerkracht bij oudergesprekken ouders eventueel kan doorverwijzen. Dit sluit aan op de leidraad Omgaan met armoede op scholen. Bij de officiële lancering van de leskist wordt altijd de wethouder uitgenodigd. De wethouder gaat in gesprek met de kinderen en hoort uit eerste hand wat de kinderen belangrijk vinden en welke ideeën ze hebben om met armoede om te gaan. 

Bron: @SociaalBestek

Wethouder in gesprek met basisschoolkinderen om de ‘cirkel van armoede’ te doorbreken

De gemeente Krimpenerwaard zet zich in om deze belangrijke boodschap over armoede te verspreiden

In elke klas groeien gemiddeld twee tot drie kinderen op in armoede. Om dit onderwerp aan te pakken en de ‘cirkel van armoede’ te doorbreken, heeft de gemeente Krimpenerwaard een belangrijke stap gezet. Sinds kort kunnen alle basisscholen de leskist “Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede” lenen bij de bibliotheek, met als doel armoede bespreekbaar te maken en kinderen bewust te maken van dit onderwerp. De Koningin Emmaschool in Schoonhoven is de eerste school die met het project is gestart.

Wethouder Irma Bultman ging persoonlijk in gesprek met groepen 7 van de Koningin Emmaschool in Schoonhoven om het belang van dit project te benadrukken. “Armoede kan ons allemaal treffen,” benadrukt wethouder Bultman. “De eerste stap is het doorbreken van schaamte en taboes rondom armoede, en het onderwerp bespreekbaar maken. Dit creëert begrip en moedigt aan om hulp te zoeken. Bewustwording hierover is van onschatbare waarde, zelfs bij de jongste kinderen.”

De gemeente Krimpenerwaard zet zich in om deze belangrijke boodschap over armoede te verspreiden en kinderen te ondersteunen om begrip te tonen, empathie te tonen en hulp te bieden aan degenen die het nodig hebben. Laten we samen deze ‘cirkel van armoede’ doorbreken en een betere toekomst creëren voor alle kinderen in onze gemeenschap.

Door armoede bespreekbaar te maken in het onderwijs, openen we de deur naar begrip, empathie en bewustzijn bij jonge geesten. Het biedt een waardevolle gelegenheid voor kinderen om de complexiteit van armoede te begrijpen en om zich in te leven in de ervaringen van anderen. Het doorbreken van het taboe rond armoede stelt hen in staat om zonder oordeel te leren en te groeien, terwijl ze worden aangemoedigd om hun steun en empathie te tonen aan degenen die het nodig hebben. Door deze dialogen in het klaslokaal aan te moedigen, bouwen we niet alleen aan een solidaire gemeenschap, maar creëren we ook een generatie die zich inzet voor een rechtvaardigere en inclusievere samenleving.

Positive Minds en schrijfster Marieke Ariëns slaan de handen ineen om taboe op armoede te doorbreken 

Positive Minds en schrijfster Marieke Ariëns slaan de handen ineen om taboe op armoede te doorbreken

Met meer dan tien jaar ervaring als bewindvoerder heeft Marieke Ariëns kinderen ontmoet die zich in moeilijke omstandigheden bevinden. Haar inzicht en ervaringen uit die tijd waren inspiratie voor het boek Jubeldag.  Dit boek is nu een waardevolle aanvulling op de Leskist Kansrijk van Positive Minds. Tijdens de lancering van de leskist in Hoofddorp op 16 oktober heeft Marieke voor 150 kinderen voorgelezen uit haar boek.

De gedeelde missie van Positive Minds en Marieke is om met elkaar in gesprek te gaan over armoede en schulden. De verhalen en ervaringen die in het boek worden beschreven, zorgen bij kinderen voor bewustwording en een breder begrip van de uitdagingen waarmee kinderen in armoede worden geconfronteerd.

Het aangrijpende verhaal van “Jubeldag” dompelt de lezer onder in het leven van een tienjarig hoofdpersonage. Dit meisje draagt niet alleen de last van armoede, maar wordt ook geconfronteerd met de impact van een depressieve moeder en een schoolomgeving die gebrek aan begrip toont. Ze ontwikkelt een creatieve manier om met haar situatie om te gaan door zich voor te stellen dat ze de kleding van andere kinderen draagt. Haar moedige inspanningen om haar moeder te steunen en nieuw leven in het gezin te brengen, zijn zowel ontroerend als inspirerend.

Het verhaal draait om haar besluit om actie te ondernemen tegen de verstikkende papierwinkel en problemen. Een wereld die we allemaal kennen, maar mensen met geldproblemen des te meer. Samen met haar vriendin Reza, die zich in een vergelijkbare situatie bevindt, besluit ze van 1 januari een “Jubeldag” te maken. Hun plan om kinderen samen te brengen in een demonstratie groeit uit tot een beweging die steeds meer mensen aantrekt. Zelfs de koning en de koningin….

Zowel Marieke als auteur als Positive Minds zetten zich in voor het creëren van bewustwording over de gevolgen van geldproblemen voor zowel bij kinderen als volwassenen. Door hun samenwerking willen ze een nog grotere verandering teweegbrengen die een positieve impact heeft op gezinnen die worstelen met armoede en schulden.

Hoe Ledenraadsleden van de Rabobank mooie initiatieven mogelijk maken

Als stichting zijn we dankbaar voor de betrokkenheid

Stichting Positive Minds en haar Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede heeft vanaf haar ontstaan de aandacht en ondersteuning gekregen van Richard van der Geest van Van der Geest Verhuizing en Barbara Kok van Burn Out Poli. Beiden zijn ledenraadsleden van Rabobank Den Haag die samen met nog drie andere leden hun door de Rabobank beschikbaar gestelde maatschappelijke bijdrage aan het initiatief van de Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede in 2019 hebben gedoneerd.

Leskist Kansrijk is een programma dat het onderwerp armoede op een laagdrempelige manier bespreekbaar maakt op scholen om zo het taboe rond dit onderwerp te doorbreken. De Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede is inmiddels in maar liefst 40 bibliotheken in gemeenten in heel Nederland beschikbaar voor scholen.

Richard van der Geest is een bekend gezicht in de Haagse zakelijke wereld en tevens mede-eigenaar van Van der Geest Verhuizing. Hij is vanaf het allereerste begin nauw betrokken geweest bij de Leskist Kansrijk. Niet alleen heeft hij, vanuit zijn rol als ledenraadslid, het initiatief, maar het bedrijf Van der Geest heeft ook opslagruimte beschikbaar gesteld waar alle leskisten en het lesmateriaal van stichting Positive Minds wordt bewaard. Ook verzorgt zijn bedrijf tegen een maatschappelijk tarief de transporten van de leskisten naar de bibliotheken. Toen we aan Richard vroegen waarom hij dit mogelijk maakt, was zijn antwoord snel en duidelijk: “Onderwijs is de sleutel tot een succesvolle toekomst voor onze kinderen, en het is onze plicht ervoor te zorgen dat elk kind dezelfde kansen krijgt”. “Ik ben er trots op dat ik een rol kan spelen bij Leskist Kansrijk en kan bijdragen aan het stimuleren van gesprekken in de klas over dit belangrijke onderwerp.”

Barbara Kok, medeoprichter van Bur Out Poli en lid van de ledenraad van Rabobank Haaglanden deelt dezelfde visie. “De Rabobank heeft zich altijd ingezet voor de ondersteuning van lokale initiatieven die onze regio versterken,” geeft ze aan.

Burn Out Poli, mijn eigen bedrijf, heeft als missie om mensen te helpen hun volledige potentieel te bereiken, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden, en dat sluit perfect aan bij het doel van Leskist Kansrijk. De Leskist Kansrijk is een prachtig voorbeeld van hoe we gezamenlijk kunnen werken aan het verbeteren van het leven van degenen die dit het meest nodig hebben.”

Als stichting zijn we dankbaar voor de betrokkenheid van zowel Richard van der Geest als Barbara Kok bij de Leskist Kansrijk. Hierdoor is in 2019 het initiatief van de grond gekomen en is in de afgelopen jaren gegroeid tot een volwaardige stichting die leskisten maakt voor het basisonderwijs (groep 7&8), de brugklas van de middelbare school (ook Engelstalig) en het MBO-onderwijs.

Het succes van Leskist Kansrijk dient als een mooi voorbeeld van hoe individuen en bedrijven zich kunnen inzetten voor een rechtvaardiger samenleving, waarin alle kinderen de kans krijgen om te leren en te groeien, ongeacht hun achtergrond. Richard van der Geest en Barbara Kok blijven geloven in dit initiatief en blijven ook in de toekomst betrokken bij de stichting, waarmee ze bijdragen aan het doorbreken van het taboe rond armoede.

Haarlemmermeer: 150 kinderen aan de slag met de Leskist Kansrijk

Leskist helpt scholen bij bespreken armoede

Op Wereld Armoededag (17 oktober) staan we samen stil bij het feit dat niemand aan de zijlijn mag blijven staan. Eén dag voor Wereld Armoededag gingen we met de leerlingen van het Hoofdvaart College, KSH en het Haarlemmer Lyceum in gesprek over armoede. Zo’n 150 leerlingen gaan de komende tijd aan de slag met de Leskist Kansrijk – Doorbreek de Cirkel van Armoede.

Caroline van Alphen, bestuurslid van Positieve Minds, leidde een inspirerend gesprek met wethouder Charif el Idrissi en Carin Nordberg, manager educatie van bibliotheek C. We bespraken o.a. de gemeentelijke regelingen die kansen bieden aan kinderen die in armoede opgroeien en de rol van de C bij het aanpakken van maatschappelijke thema’s in de gemeente Haarlemmermeer.

Voor de leerlingen was het programma niet alleen inspirerend, maar ook interactief. We hadden het genoegen om niet één, maar twee getalenteerde schrijfsters in de zaal te hebben. Annemarie Jongbloed, auteur van “De Meestervervalser,” en Marieke Ariens van “Jubeldag,” lazen fragmenten uit hun boek voor. Vervolgens gingen ze in gesprek met de leerlingen over dilemma’s en situaties die voor hen heel herkenbaar waren. Dat leverde mooie en verassende reacties. Beide boeken, “De Meestervervalser” en “Jubeldag,” zijn opgenomen in onze leskist.

Het doel van Positive Minds is om uiteindelijk de cirkel van armoede te doorbreken. Een eerste stap hierbij is het bespreekbaar maken dit maatschappelijke thema met jongeren. Aan het enthousiasme van de leerlingen in Haarlemmermeer te zien hebben we er alle vertrouwen in dat het een leuk en succesvol project gaat worden.

Open dialogen tijdens de lancering van de Leskist “Kansrijk” op de Leonardo School in Harderwijk

Empathie en bewustwording: Dialoog over Kansen en Armoede

Wat een inspirerende dag was het vandaag bij de Leonardo School in Harderwijk (Stadsweiden) tijdens de lancering van de Leskist Kansrijk. De timing kon niet beter zijn, want het is ook de Week van de Kinderboekenweek met als thema “Bij mij thuis”! We hebben met de kinderen gesproken over kansen en de realiteit van armoede.

In de nieuwe leskisten leggen we sterk de nadruk op dialoog en discussie aan de hand van dilemma’s. Wethouder Marcel Companjen introduceerde een uitdagend dilemma waarover we uitgebreid hebben gesproken:

Stel, je hebt slechts 20 euro per week te besteden, maar je moet ook de volgende kosten maken om de week door te komen:

  • Eten: €10
  • Elektriciteit: €5
  • Cadeautje voor je vriendje: €5
  • Boek voor school: €10
  • Benzine: €5
  • Nieuwe schoenen: €15

Welke keuzes zou jij maken? Dit dilemma heeft geleid tot boeiende gesprekken en heeft de kinderen doen nadenken over de moeilijke beslissingen die sommige mensen dagelijks moeten nemen. We hebben ook gesproken over onderwerpen zoals de voedselbank, mensen die werk hebben maar toch niet kunnen rondkomen, stichting leergeld en bijzondere bijstand. Maar ook hoe ziet iemand eruit die in armoede leeft. Armoede is niet altijd zichtbaar, je kunt niet aan iemands kleding zien dat hij/zij in armoede leeft. Er komt vaak schaamte bij kijken.

De tijd vloog voorbij en er waren nog veel vragen die we niet konden beantwoorden, maar gelukkig zal de docent de komende weken doorgaan met het lezen van boeken en het uitvoeren van opdrachten om dit belangrijke gesprek in de klas voort te zetten.

We wensen hen veel succes!

Aanwezig waren Wethouder Marcel Companjen (Gemeente Harderwijk), Elvin Willemsen (directeur van de Leonardo School), Tineke van de Vissen (Hortus Hardewijk), Nely Klarenbeek (ledenraad van Rabobank) en Rochelle Heerema (Stichting Positive Minds). Samen maken we het onderwerp armoede bespreekbaar en dragen we bij aan bewustwording en begrip.

 

In gesprek met groep 8 van de Maranathaschool Nijkerk

Maranathaschool Nijkerk omarmt 'Kansrijk' Leskist voor Inclusief Onderwijs

Wat een prachtig moment om in gesprek te zijn met de klas die bezig was met ons project. De klas is afgelopen week gestart met het programma uit onze ‘Kansrijk’ leskist – “Doorbreek de cirkel van armoede.” Het gesprek in de klas was inspirerend, en een opmerking van een van de leerlingen raakte ons diep: “Ik wist niet dat armoede ook in Nederland voorkwam. Ik dacht dat het alleen in andere landen was.” Deze opmerking illustreert het belang van het bespreken van dit onderwerp op jonge leeftijd.

Niet alleen was de leskist van harte welkom, maar ook hebben organisaties in Nijkerk hun relaties versterkt rondom de kinderen. Samen hebben ze een nieuwe, inzichtelijke sociale kaart gemaakt die aan de lesbrief is toegevoegd, om de leerkracht, ouders en kinderen te helpen begrijpen wat er geboden wordt vanuit de gemeente voor mensen met een minimum inkomen.

De reacties van de kinderen op de geselecteerde boeken in de leskist waren zeer positief, en ze zijn vastbesloten om de rest van de boeken te lezen. Dit toont aan hoe krachtig educatieve hulpmiddelen kunnen zijn om begrip te vergroten en de horizon van onze jonge geesten te verbreden.

Belangrijk om te vermelden is dat de leskist ‘Kansrijk’ beschikbaar zal zijn voor alle scholen in de gemeente Nijkerk via de Bibliotheek. Dit betekent dat de impact van dit waardevolle educatieve initiatief nog verder wordt vergroot, en dat is een grote stap in de richting van een meer inclusieve samenleving.

Dit lesmateriaal is een cruciale stap in de richting van een meer inclusieve samenleving, waarin kinderen de kans krijgen om armoede te begrijpen en zich bewust worden van de uitdagingen waarmee sommige van hun leeftijdsgenoten te maken hebben. Het stelt hen in staat empathie te ontwikkelen, oplossingen te bedenken en bij te dragen aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen verdient.

Onze waardering gaat uit naar onze samenwerkende partners: de gemeente Nijkerk, de bibliotheek, Sigma, de ledenraad van de Rabobank Randmeren en Stichting Positive Minds. Zonder jullie toewijding en steun zou dit initiatief niet mogelijk zijn geweest.

#Onderwijs #Inclusie #KansrijkLeskist #Samenwerking #Maranathaschool #GemeenteNijkerk #Rabobank #StichtingPositiveMinds #SocialeInclusie

Wat een prachtig moment om in gesprek te zijn met de klas die bezig was met ons project. De klas is afgelopen week gestart met het programma uit onze ‘Kansrijk’ leskist – “Doorbreek de cirkel van armoede.” Het gesprek in de klas was inspirerend, en een opmerking van een van de leerlingen raakte ons diep: “Ik wist niet dat armoede ook in Nederland voorkwam. Ik dacht dat het alleen in andere landen was.” Deze opmerking illustreert het belang van het bespreken van dit onderwerp op jonge leeftijd.

Niet alleen was de leskist van harte welkom, maar ook hebben organisaties in Nijkerk hun relaties versterkt rondom de kinderen. Samen hebben ze een nieuwe, inzichtelijke sociale kaart gemaakt die aan de lesbrief is toegevoegd, om de leerkracht, ouders en kinderen te helpen begrijpen wat er geboden wordt vanuit de gemeente voor mensen met een minimum inkomen.

De reacties van de kinderen op de geselecteerde boeken in de leskist waren zeer positief, en ze zijn vastbesloten om de rest van de boeken te lezen. Dit toont aan hoe krachtig educatieve hulpmiddelen kunnen zijn om begrip te vergroten en de horizon van onze jonge geesten te verbreden.

Belangrijk om te vermelden is dat de leskist ‘Kansrijk’ beschikbaar zal zijn voor alle scholen in de gemeente Nijkerk via de Bibliotheek. Dit betekent dat de impact van dit waardevolle educatieve initiatief nog verder wordt vergroot, en dat is een grote stap in de richting van een meer inclusieve samenleving.

Dit lesmateriaal is een cruciale stap in de richting van een meer inclusieve samenleving, waarin kinderen de kans krijgen om armoede te begrijpen en zich bewust worden van de uitdagingen waarmee sommige van hun leeftijdsgenoten te maken hebben. Het stelt hen in staat empathie te ontwikkelen, oplossingen te bedenken en bij te dragen aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen verdient.

Onze waardering gaat uit naar onze samenwerkende partners: de gemeente Nijkerk, de bibliotheek, Sigma, de ledenraad van de Rabobank Randmeren en Stichting Positive Minds. Zonder jullie toewijding en steun zou dit initiatief niet mogelijk zijn geweest.

#Onderwijs #Inclusie #KansrijkLeskist #Samenwerking #Maranathaschool #GemeenteNijkerk #Rabobank #StichtingPositiveMinds #SocialeInclusie

GeldLab en Positive Minds slaan de handen ineen

Voor financiële educatie en het bespreekbaar maken van armoede in het klaslokaal

Het interactieve GeldLab, gevestigd binnen het Belasting & Douane Museum, en stichting Positive Minds hebben de krachten gebundeld om een cruciale stap te zetten in de bevordering van financiële educatie en het doorbreken van taboes rondom geldzaken en armoede. Met een gezamenlijke visie en vastberadenheid om jongeren te ondersteunen bij het begrijpen en beheren van geld, werken beide organisaties nauw samen.

Het GeldLab, gehuisvest in het Belasting & Douane Museum, biedt jongeren een interactieve omgeving waarin ze op speelse wijze leren omgaan met geld. Het motto “hoe jonger geleerd, hoe beter met geld omgegaan kan worden” benadrukt het belang van vroegtijdige financiële bewustwording. Deze benadering sluit naadloos aan bij de visie van stichting Positive Minds.

Stichting Positive Minds heeft een reeks leskisten ontwikkeld, waardoor scholen op een laagdrempelige en toegankelijke manier het gesprek kunnen aangaan over armoede in het klaslokaal. Met zorgvuldig geselecteerde leesboeken en bijbehorende opdrachten stimuleert de leskist open dialogen over ervaringen met geld. De leskist is beschikbaar via de bibliotheek in Rotterdam en de omringende regio. Zo hebben scholen en leerkrachten eenvoudig toegang tot het educatieve materiaal, dat naadloos in hun lesprogramma’s geïntegreerd kan worden.

De samenwerking tussen Positive Minds en GeldLab creëert een waardevolle kans voor scholen om te profiteren van zowel de uitgebreide lesmaterialen in de leskist als een inspirerend bezoek aan GeldLab. Deze gezamenlijke inspanning richt zich specifiek op jongeren, met een focus op leerlingen in de laatste jaren van het basisonderwijs en de beginjaren van het voortgezet onderwijs.

Samen tegen Moeilijk Lezen en Schrijven

Het Glazen Radiohuis in de Dorpsstraat

Samen tegen Moeilijk Lezen en Schrijven

Deze week is er iets bijzonders te vinden in de Dorpsstraat in Zoetermeer: het Glazen Radiohuis. Dit initiatief is tot stand gekomen door samenwerking tussen stichting Lezen en Schrijven en verschillende maatschappelijke organisaties en staat volledig in het teken van het aanpakken van laaggeletterdheid. Rochelle Heerema, de initiatiefneemster van onze stichting, was vandaag te gast bij het Glazen RadioHuis.

Laaggeletterdheid is een uitdaging waar veel mensen dagelijks mee te maken hebben. Het beïnvloedt niet alleen hun dagelijks leven, maar ook hun kansen op persoonlijke groei en deelname aan de maatschappij. In het Glazen Radiohuis worden organisaties die zich inzetten voor taal geïnterviewd, en zij delen hun ervaringen en inzichten.

Rochelle heeft verteld over hoe stichting Positive Minds door middel van een leskist vol boeken het leesplezier van kinderen wil stimuleren en ook het gesprek met hen wil aangaan over armoede. “Met onze stichting streven we ernaar leesplezier te bevorderen en het taboe over armoede te doorbreken. We geloven namelijk dat lezen niet alleen leuk kan zijn, maar ook een essentiële vaardigheid is om actief deel te nemen aan onze maatschappij. Lezen vergroot niet alleen kennis, maar ook zelfvertrouwen en kansen van kinderen.”

Stem op Positive-Minds tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!

We hebben jouw steun nodig tijdens de Rabobank Clubkas Campagne! Stem op Positive-Minds en help ons een verschil te maken in de gemeenschap.

Stem op Positive-Minds tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!

Eén keer per jaar is er de actie Rabo ClubSupport. Hierbij investeert de Rabobank Regio Den Haag in lokale stichtingen, clubs en verenigingen. Door online te stemmen bepalen jij als lid van de Rabobank e.o. de hoogte van het bedrag dat elk van de deelnemende stichtingen krijgt. Stem dus op ons! De stemperiode loopt vanaf 4 t/m 26 september 2023.

Sluit je aan bij Positive Minds en help ons impact te maken op lange termijn. Samen kunnen we het gesprek over armoede starten en een betere toekomst creëren voor alle kinderen, ongeacht hun financiële achtergrond.

Onze stichting:

Impact op lange termijn: Start het gesprek over armoede met onze leskist

Bij Positive Minds streven we naar impact op lange termijn. We geloven dat verandering begint met bewustwording en begrip. Daarom hebben we onze leskist ontwikkeld om het gesprek over armoede op gang te brengen.

Wat gaan we doen?

Stichting Positive Minds wil de communicatie over de leskist gericht op scholen professionaliseren. Dit willen we doen met een filmpje waarin de werkwijze van het project Leskist Kansrijk – doorbreek de cirkel van armoede aan de leerkrachten wordt uitgelegd. Ook het belang van de rol van leerkrachten (signaalfunctie) krijgt een plek. De film zal worden geplaatst op de site van www.positive-minds.nl.

Hoe kan je stemmen?

Stemmen doen je via de app of in je online bankomgeving. Je kan alleen op ons stemmen als je klant (lid) bent van de Rabobank regio Den Haag e.o.

Ieder lid kiest drie clubs. Eén weet je dus al 😉 Roep daarom alle familie, vrienden en kennissen op (met een rabo-account) en vraag ze of zij op onze stichting willen stemmen!

Meer weten? https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

Ben je nog geen lid van de bank?

Klanten kunnen eenvoudig en gratis lid worden van de bank, zodat ze hun stem uit mogen brengen. In de Rabo App kan je zien of je al lid bent. Nog geen lid? In de App kan je heel gemakkelijk het lidmaatschap aanvragen (Zelf regelen, Profiel, Contactgegevens wijzigen).

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

 

Kunnen wij op jouw stem rekenen?

 

We willen u alvast bedanken voor u steun en betrokkenheid bij Stichting Positive Minds.